Aydınlatma Metni

DIGIAGE OYUN SENARYOSU GELİŞTİRME ÇEVRİM İÇİ KAMPI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Bilişim Vadisi”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.
Veri Sorumlusu
Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 17602 sicil numarası ile kayıtlı, ticari merkezi Muallimköy Mahallesi Deniz Cad. No: 143 /5/_ Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Şirketimiz, KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanması
Şirket veri sorumlusu olarak, kişisel verileri, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin, internet sitesi, mobil uygulamalar ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilecektir.
Toplanan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Şirket veri sorumlusu olarak; DİGİAGE Oyun Senaryosu Geliştirme Çevrim İçi Kampı (“Organizasyon”) faaliyetleri doğrultusunda; katılımcıların ve gönüllülerin Organizasyon’a başvurularının alınması, katılmaya hak kazananlar için değerlendirmelerin yapılması ve sonuçlandırılması, kayıtların yapılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mentorluk süreçlerinin ve görüşmelerinin planlanması, katılım sertifikalarının oluşturulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iç kontrol süreçlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ve bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, ve ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun’a uygun olarak bilumum araç ve kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veri sahibinin onayı ve açık rızası dahilinde kişisel verileri kısmen veya tamamen elde edebilir, kaydedilebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, üçüncü kişilere aktarabilir veya işleyebilir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

       4.1. Yurtiçi Aktarımlar 

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 3. maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yurt içinde bulunan; Şirket’in dolaylı/doğrudan iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, grup şirketleri, iş ortakları, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler, Şirket tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlar, Şirket’in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

       4.2. Yurtdışı Aktarımlar 

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 3. maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri, veri sahibinin açık rızasını alarak, KVKK’nın 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarabilecektir.

Şirket, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Türkiye içinde veya yurtdışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Şirket, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu, üçüncü kişilerinde teknik ve idari tedbirlerini aldıklarını garanti etmektedir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerinin birer kopyasını alma
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin yazılı taleplerini Muallimköy Mahallesi Deniz Cad. No: 143 /5/_ Gebze/Kocaeli adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya [.] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirler.

Şirket’imize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’imiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Şirket’in Kanun’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile iş bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu : Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi
MERSİS No : 0623033724400015
Vergi No : 6230337244
Adres : Muallimköy Mahallesi Deniz Cad. No: 143 /5/_ Gebze/Kocaeli
Telefon : [.]
E-Mail : [.]

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi